Jótállási feltételek

A termékre az importőr: Kakasi Zoltán E.V. 6000 Kecskemét, Szamóca utca 26.. adószám: 66876827-2-23 e-mail: info@futhetoruha.hu fogyasztói szerződés keretében történő értékesítés esetén 1 év általános jótállást vállal a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet alapján a „Jótállási feltételek” fejezetben részletezett feltételekkel és jogszabályok figyelembe vételével. A fentiekben vállalt feletti és az általánostól eltérő jótállásról a kereskedő ad tájékoztatást.

 

A vásárolt termék típusa:

…………………………………………………………………………………………………

 

A vásárolt termék megnevezése:

….……………………………………………………………………………………………

 

Gyári szám (amennyiben van):

………………………………………………………………………………………………..

 

Gyártó neve és címe:Alphatek Computers Ltd. Unit 13 SQ2 Aerodrome Close Loughborough LE11 5RJ Egyesült Királyság

Vásárlás időpontja:…………………………………………

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:

(*a megfelelő aláhúzandó)

…………………………………………

 

…………………………………………

eladó aláírása, bélyegzője

 

Kijavítás esetén töltendő ki!

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja  
Kijavításra átvétel időpontja  
Hiba oka  
Kijavítás módja  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja  

 

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja  


Kicserélés 
esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja  

Jótállási feltételek

Általános tudnivalók

 • A vásárló a jótállási igényét az egyedi azonosító jegyekkel ellátott, eredeti jótállási jeggyel érvényesítheti. Kérjük, gondosan őrizze meg,mert az elveszett jótállási jegyet a forgalmazó külön díj megfizetése ellenében sem tudja pótolni!
 • A jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve a termék típusa, gyártási száma (amennyiben van), a vásárlás/üzembe helyezés dátuma, és szerepel rajta a terméket a fogyasztónak közvetlenül eladó cég, kereskedő (a továbbiakban: vállalkozás) neve, címe, aláírása, bélyegzője, valamint a vásárlás időpontja kétséget kizárhatóan megállapítható.
 • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenítését, a jótállás megszűnését vonja maga után.
 • Jótállási időn belül a termék rendeltetésszerű használata során bekövetkezett meghibásodását kizárólag a forgalmazó által megbízott hivatalos márkaszerviz javíthatja a hiánytalanul kitöltött, érvényes jótállási jegy bemutatása esetén.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás

I. A jótállás időtartama

 • A 151/2003.(IX.22.) Korm. rendeleten alapuló kötelező jótállás időtartama 1 év, amely a terméknek, a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
 • Ha a termék a jótállási időn belül, rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott, a jótállás időtartama a készülék javításra történő átvétele és a készre jelentés között eltelt idővel meghosszabbodik.
 • Ha a termék nem javítható és a fogyasztó cserét kér, úgy az új termékre a jótállási idő ismét 1 év.
 • A jótállási igény bejelentése és érvényesítése
 • Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott és a fogyasztó, emiatt kíván csereigényt érvényesíteni, úgy a vállalkozás köteles a terméket cserélni feltéve, hogy a termék meghibásodása bizonyított és jótállási igény érvényesítését kizáró ok nem áll fenn. A csere nem okozhat jelentős kényelmetlenséget a vevőnek.
 • A fogyasztó, a jótállási időn belül meghibásodott termék kijavítása iránti igényét elsősorban a Jótállási jegyen megjelölt márkaszerviznek, jelentheti be, de fordulhat közvetlenül a forgalmazóhoz is.
 • A jótállási igényt bejelentettnek tekintjük a hiba írásban (telefonon, e-mailben) történő bejelentésével.

II. A forgalmazó és a javítószolgálat jótállással kapcsolatos kötelezettségei

 • A termék eladásakor a vállalkozás köteles a terméken és a Jótállási jegyen feltüntetett adatokat egyeztetni és a vásárlás dátumának feltüntetése mellett a Jótállási jegyet a termékkel és vásárlást igazoló bizonylattal együtt a fogyasztónak átadni.
 • Szabálytalanul, vagy hiányosan kiállított jótállási jegyért a következmények a vállalkozást terhelik.
 • A 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 4.§-a értelmében a márkaszerviz törekszik arra, hogy jótállásos terméknél a javítás 15 napnál  ne tartson tovább.

III.      A jótállási igény érvényesítését kizáró okok

 • Megszűnik a forgalmazó jótállási felelőssége, ha a márkaszerviz bizonyítja, hogy a bejelentett hiba a nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen szállítás, tárolás, elemi csapás, erőszakos külső behatás, vagy illetéktelen javító szerviz beavatkozásának következménye.
 • Kizárja továbbá a jótállási igény érvényesítését, ha a termék meghibásodása azon okra vezethető vissza, hogy a fogyasztó nem tartotta be a termékhez adott használati, kezelési útmutatóban foglaltakat, beleértve a karbantartásra vonatkozó előírásokat is.
 • Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a Jótállási jegy nem érvényes, valamely lényeges adat ­– különös tekintettel az eladás dátumára ­- nem azonosítható, vagy valótlan, illetve a termék gyári száma hiányzik, nem egyezik, vagy nem olvasható.

IV. A fogyasztó kötelező jótálláson alapuló jogai

 • A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
 • A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (Bács-Kiskun) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.